آمار کلی

کد ملی: 336048XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پاکان گستر بازی دراز بازرس اصلی فعال 1398/03/11 تا کنون