آمار کلی

کد ملی: 212215XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشران دریای خروشان شمال استراباد بازرس اصلی فعال 1397/07/24 تا کنون