آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مه پردازان نارنج نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1389/01/30 تا کنون