آمار کلی

کد ملی: 421947XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی پترو صنعت سوشیانت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/08/10 تا کنون