آمار کلی

کد ملی: 006865XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی ایستا ساز تمجید عضو هیئت مدیره فعال 1395/06/15 تا کنون
دوان ورک عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/14 تا کنون
مهندسی آروین گستران هزاره رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/02/10 تا 1393/02/03