آمار کلی

کد ملی: 371961XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تاکسی بی سیم دوهزار و چهارصدو پنجاه و شش طوفان خاش بازرس اصلی فعال 1396/02/10 تا کنون