آمار کلی

کد ملی: 205016XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرهام سازه استرآباد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/08/03 تا 1397/07/25
ساختمانی و تاسیساتی تاجرو عضو هیئت مدیره فعال 1393/07/30 تا کنون