آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی لوله دو جداره پویا شیراز نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1388/03/12 تا 1390/02/08