آمار کلی

کد ملی: 001203XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسان صعود میلاد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/08 تا کنون