آمار کلی

کد ملی: 136092XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تدبیر داده سپهر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/11/08 تا کنون