آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات نرم افزاری و سخت افزار نور خلیل ثبت 15241 کلاسه 15502 مدیرعامل فعال 1386/03/03 تا کنون