آمار کلی

کد ملی: 325591XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات ایمنی وآتش نشانی ساحل گستر غرب عضو هیئت مدیره فعال 1394/03/27 تا کنون