آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرچشمه تراب الفارس سهامی خاص مدیرعامل فعال 1387/05/31 تا کنون