آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه خدمات کشاورزی دامپروری کرانه سبز نجف آباد رئیس هیئت مدیره خارج شده 1388/12/24 تا 1393/09/28