آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راهبران صنعت همکاران بازرس اصلی خارج شده 1384/01/28 تا 1393/07/20