آمار کلی

کد ملی: 116012XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی علم و صنعت برق سپاهان عضو هیئت مدیره فعال 1399/09/22 تا کنون
شرق فلز سپاهان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/10 تا کنون