آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ثبت شده به شماره 12170 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خارج شده 1388/06/20 تا 1390/06/16