آمار کلی

کد ملی: 229557XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آفتاب تابان اروند بازرس اصلی فعال 1394/03/27 تا کنون