آمار کلی

کد ملی: 004643XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع مسکونی باغ درکه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/07/17 تا کنون
باغ شهر گستر دماوند عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/04/15 تا 1397/12/24
حقوقی آوای داتیک مدیرعامل فعال 1393/02/30 تا کنون
مسکن طلوع آزاد بازرس اصلی فعال 1392/02/27 تا کنون