آمار کلی

کد ملی: 497980XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه غیرانتفاعی صنف موسسات اتومبیل کرایه شهرستان آق قلا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/06 تا کنون
مسافربری احسان انبار الوم رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/17 تا کنون
خدماتی ماهان پیما انبارالوم مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1394/07/12 تا کنون
کشاورزی صحرای انبارالوم مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1392/04/31 تا کنون
مینی بوسرانی هجرت آق قلا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/02/01 تا کنون