آمار کلی

کد ملی: 334133XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چهار هزارو سیصدو شصت ونه فرش دستباف فرناز کامیاران نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/12/28 تا کنون