آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه و عمران روستایی آریاگستر گوشه لردگان توزیعی مدیرعامل فعال 1388/06/16 تا کنون