آمار کلی

کد ملی: 079345XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 4

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بیتا مهر هومن رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/24 تا کنون
قطعه سازان برتر باراد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/19 تا کنون
آسیا پردازان فیدار نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/07/30 تا 1398/07/03
ایده پژوهان نامدار رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/14 تا کنون
توسعه گستر امید پایدار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/03/17 تا کنون