آمار کلی

کد ملی: 206264XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی برق الکترو مگنت مازندران رئیس هیئت مدیره منحل شده 1396/06/02 تا کنون