آمار کلی

کد ملی: 523000XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
لوله کشی گاز ظریف تابان شرق عضو هیئت مدیره فعال 1392/06/19 تا کنون