آمار کلی

کد ملی: 007333XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیمای شهر نسیم هشت بهشت بازرس علی البدل فعال 1396/03/16 تا کنون
ایده پردازان نوین صنعت سپاهان بازرس اصلی فعال 1395/08/16 تا کنون
داده افزار رنگارنگ مدیرعامل منحل شده 1394/09/23 تا کنون