آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجموعه ورزشی و فرهنگی و تفریحی شکوه جوان بازرس اصلی خارج شده 1382/05/02 تا 1383/09/16