آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سنگبری 666 نی ریز رئیس هیئت مدیره خارج شده 1383/03/28 تا 1392/11/01