آمار کلی

کد ملی: 136077XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نانو اندیشه اعتماد محور رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/17 تا کنون