آمار کلی

کد ملی: 209179XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سبز گیتا بازرس علی البدل فعال 1398/10/23 تا کنون