آمار کلی

کد ملی: 007053XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بیتا سازه هستی عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/12/19 تا 1396/11/15