آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اعتبار فرهنگیان استان زنجان بازرس علی البدل خارج شده 1390/06/22 تا 1393/02/08