آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن مهر شماره 8 که بموجب نامه شماره 2885 25/9 / 86 اداره تعاون شهرستان خمینی شهر بازرس علی البدل فعال 1386/10/04 تا کنون