آمار کلی

کد ملی: 214286XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 2

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی بذر و نهال آمل ژن گونه بازرس علی البدل فعال 1398/05/10 تا کنون
تولیدی آمل جوجه دشت بازرس علی البدل فعال 1398/03/01 تا کنون
مرغ مادر گوشتی گرگان جوجه گلستان بازرس علی البدل خارج شده 1392/05/15 تا 1393/12/15
آمل به دانه طبرستان بازرس علی البدل خارج شده 1392/04/01 تا 1393/12/15