آمار کلی

کد ملی: 007045XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 6

شرکت فعال: 6

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پایدار سازان فرهمند رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/10 تا کنون
شایسته سازان ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1397/10/15 تا کنون
پایا نیرو کوشا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1397/08/01 تا کنون
تدبیر برتر ماندگار رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/30 تا کنون
تدبیر گستران برتر آینده نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/06/29 تا کنون
پیشگامان طرح و پیمان رئیس هیئت مدیره فعال 1394/03/27 تا کنون