آمار کلی

کد ملی: 117132XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آریان گستر سپاهان رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/01/08 تا 1393/01/20
سنبله سبز آریا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1389/08/05 تا کنون