آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات حفاظتی و مراقبتی امین کهکشان کبیر خراسان جنوبی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/04/08 تا کنون