آمار کلی

کد ملی: 158258XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سامانه های پیشرو سهند سیصد و بیست و دو سیصد و هفت عضو هیئت مدیره فعال 1393/08/20 تا کنون
سویل سازه میشو 6799 بازرس اصلی منحل شده 1392/01/20 تا کنون