آمار کلی

کد ملی: 243318XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گوهر تدبیر معدن بنیان بازرس اصلی خارج شده 1389/11/26 تا 1391/11/25