آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طرح و نیارش فرم رئیس هیئت مدیره خارج شده 1386/09/14 تا 1396/03/25