آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صدوهشتادودو سینما فرهنگ رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/01/28 تا 1398/02/02