آمار کلی

کد ملی: 005685XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه راه حل های هوشمند بهفن مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/01/17 تا کنون