آمار کلی

کد ملی: 005330XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هتل مهر گسترش تبریز هشت هزار و هفتصد و هفتاد و هفت مدیرعامل خارج شده 1393/03/08 تا 1394/12/20