آمار کلی

کد ملی: 175509XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بهزاد گستر کارون رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/28 تا کنون