آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سازه حفار زاینده رود عضو هیئت مدیره خارج شده 1387/09/20 تا 1390/01/09