آمار کلی

کد ملی: 006335XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمایه گذای عمران و توسعه پایدار ایرانیان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/06/25 تا کنون
مدیریت ساخت تجارت رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/05 تا کنون