آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ستاره طلایی سام بازرس اصلی خارج شده 1384/06/12 تا 1386/04/27