آمار کلی

کد ملی: 367365XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اوشیدا هوشمند سیستان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/10/29 تا کنون
گیتی پیما زابل بازرس علی البدل فعال 1398/02/14 تا کنون