آمار کلی

کد ملی: 345964XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرواز آرامش گیتی عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/30 تا کنون