آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل داخلی کالا سامان گل بلوچ زاهدان بازرس علی البدل خارج شده 1392/02/26 تا 1393/07/01